Vidaus tvarkos taisyklės

Registracija internetu

Registracija telefonu

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras yra sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.2. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro veikla – gerinti gyventojų sveikatą ir įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka teikti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti jų kokybę. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras (toliau – Asmens sveikatos klinika arba ASK) užsiima veikla, nurodyta jos įstatuose.

1.3. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras veikia vadovaudamasis Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis).

1.4. Šių Taisyklių privalo laikytis visi VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro darbuotojai, pacientai, jų atstovai ir kiti Įstaigos teritorijoje esantys asmenys.

1.5. Be šių Taisyklių, VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro direktoriaus įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros ir darbo tvarkos.

1.6. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras, kodas 125963674, asmens sveikatos priežiūros LICENCIJA Nr. 2399, išduota 2002-09-17.

1.7. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro veiklos adresai:

Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras

Žalgirio g. 90-103, Vilnius

Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Panevėžio skyrius

Nemuno g. 75, Panevėžys                                          

Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Grigiškių skyrius

Mokyklos g. 10, Grigiškės

Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Palangos skyrius

Medvalakio g. 6, Palanga                                 

Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Šakių skyrius

Kudirkos g. 19, Šakiai.

1.8. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:  

1.8.1. Sveikatos priežiūros įstaiga: įstaiga įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

1.8.2. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

1.8.3. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuose  teismas pripažino visiškais veiksniais (emancipuotais). 

1.8.4. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.8.5. Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.

1.8.6. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR REGISTRACIJOS TVARKA ĮSTAIGOJE

2.1. Kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas ar užsienietis turi teisę kreiptis į VPPC pirminėms ar antrinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Jei asmuo draustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis gali registruotis (prisirašyti) prie VPPC ir gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamas (nemokamas) asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo yra apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenys, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, moka už apsilankymus pas sveikatos priežiūros specialistus pagal VPPC direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius.

2.2. Norint prisirašyti prie VPPC, reikia, atvykus į įstaigą:

2.2.1.registratūroje užpildyti bei pasirašyti nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-1/a) dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų;

Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du VPPC darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka;

2.2.2. užmokėti 0,29 Eur mokestį už prisirašymo dokumentų tvarkymą, jei kreipiamasi nepraėjus 6 mėnesiams nuo registravimosi kitoje įstaigoje (PASPĮ) – mokama 2,90 Eur; kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą PASPĮ, mokėti reikia 0,29 Eur mokestį;

2.2.3. pateikti reikiamą informaciją registratūros darbuotojui: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauką (užsienio šalių piliečiams – leidimą gyventi Lietuvos respublikoje).

2.2.4. asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą VPPC gydytoją, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a).

2.3. Pacientai, atvykę į VPPC, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).

2.4. Pacientai pas gydytoją ir/ar kitą sveikatos priežiūros specialistą iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į registratūrą ar paskambinę telefonu.

2.5. Registruodamiesi atvykę į įstaigą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė.

2.6. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką.

2.7. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

2.8. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas (kt. sveikatos priežiūros specialistas) aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

2.9. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo apie tai pranešti ASPĮ. Nepranešus apie neatvykimą likus 24 val. iki suderinto paslaugos suteikimo laiko, suplanuotos paslaugos laikas neperkeliamas.

Sumokėjus už mokamą ASP paslaugą/-as iš anksto ir nepranešus apie neatvykimą likus 24 val. iki suderinto paslaugos suteikimo laiko, sumokėti pinigai negrąžinami.

 2.10. Gydytojui (kt. sveikatos priežiūros specialistui) susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.

2.11. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija nurodytam laikui turi būti pristatytą į gydytojo kabinetą.

2.12. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.

III. ĮSTAIGOS DOKUMENTACIJA

3.1. VPPC tvarko pacientų, įrašytų į pacientų registrą, apskaitą. Kiekvienam VPPC pacientui užvedama ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

3.2. Asmens sveikatos istorija yra įstaigos dokumentas ir saugoma registratūroje arba archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išsinešti iš įstaigos.

3.3. Už asmens sveikatos istorijų apsaugą atsakingi registratūros darbuotojai (administratorės (registratorės)).

3.4. Pacientui pageidaujant ir pateikus prašymą, rašomas išrašas iš asmens sveikatos istorijos arba  daromos kopijos paciento lėšomis.

IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

            4. VPPC teikiamos pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančioje VPPC licencijoje. Sveikatos priežiūros paslaugų apimtys nurodytos LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintose medicininėse normose.

4.1. Nemokamos paslaugos:

           4.1.1. Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, prisirašiusiems prie pirminės sveikatos priežiūros centrų, su kuriais VPPC sudaręs medicininių paslaugų teikimo sutartis ir kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

4.1.1.1. Šias paslaugas teikia gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai, psichologai.

4.1.2. Antrinio lygio nemokamos paslaugos teikiamos pacientams LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

         4.1.3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į VPPC, nepriklausomai nuo jo  gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.

4.1.4. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Būtinosios medicinos  pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Būtinoji medicinos pagalba

teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į VPPC.

4.1.5. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats.

4.2. Mokamos paslaugos:

4.2.1. Mokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir VPPC direktoriaus įsakymai.

4.2.2. Mokamos paslaugos teikiamos:

4.2.2.1. nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims;

4.2.2.2. neprisirašiusiems prie aptarnaujamų pagal sutartį įstaigų draustiems privalomu sveikatos draudimu asmenims;

4.2.2.3. prisirašiusiems prie aptarnaujamų pagal sutartį įstaigų pacientams patiems pageidaujant.

4.3. Iškvietimai į namus:

4.3.1. Į namus pacientai kviečią gydytoją, kai negali atvykti į gydymo įstaigą: nevaikštantys, asmenys reikalingi nuolatinės kito asmens pagalbos ir priežiūros. Gydytojas psichiatras pacientus namuose aptarnauja laisvu nuo priėmimo metu planine tvarka. Esant ūmiai būklei – kviesti Greitąją medicinos pagalbą.

4.4. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

4.5. Nuotolinė konsultacija (toliau – NK) – ASK ir jos padaliniuose naudojant nuotolinio ryšio priemones ir pacientui bei darbuotojui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku teikiama suaugusiųjų bei vaikų ir paauglių psichiatro, psichoterapeuto, psichologo (ar kito sveikatos priežiūros specialisto) ambulatorinio pirminio, antrinio lygio ar dienos stacionaro paslauga pacientui. Sveikatos priežiūros specialistas šias paslaugas gali teikti dirbdamas ASK patalpose arba savo nuotolinėje darbo vietoje, jei esant ekstremaliai situacijai ar dėl kitų objektyvių priežasčių ASK ar jos padalinio veikla laikinai vykdoma nuotoliniu būdu (toliau – gydytojo darbo vieta). 

4.5.1. NK teikiamos įvairiomis ryšio priemonėmis. NK teikiamos darbo dienomis nustatytu laiku iš anksto informavus pacientą apie NK suteikimo datą, laiką, specialistą, kuris teiks NK.

4.5.2. NK teikiama tik tuomet, jei sveikatos priežiūros specialistas ir registratūros darbuotojas gali tinkamai identifikuoti pacientą pagal vardą ir pavardę bei gimimo datą (esant būtinybei asmens kodą ir identifikuoti padedančius kitus duomenis) suvedant juos į Informacinę sistemą (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo metai, adresas, gydytojas, vartojami vaistai ir kt.). NK paslaugą teikiantis sveikatos priežiūros specialistas identifikuojamas suvedant slaptažodį, kuris reguliariai, kartą per mėnesį, yra keičiamas. Slaptažodžio saugumo lygis yra aukščiausios kategorijos (didžiosios raidės, mažosios raidės skaitmuo ir simbolis). Šiame punkte numatyti identifikavimo būdai skelbiami viešai registratūroje ir tinklalapyje.

4.5.3. Nuotolines konsultacijas teikiantys asmens sveikatos priežiūros specialistai negali naudoti asmeninių mobiliųjų įrenginių (telefonų, kompiuterių, planšetinių kompiuterių) jungtis prie programinės įrangos, įrankių ar bendravimo platformų, taip pat naudoti šiose platformose sukurtų asmeninių paskyrų.

4.5.4. Paciento kreipimasis dėl NK paslaugos registruojamas telefonu arba el. būdu. ASK registratūra atsižvelgdama į paciento prašymą parenka paciento poreikius labiausiai atitinkantį asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą (kontaktinę ar nuotolinę konsultaciją). Jeigu kyla abejonių ar NK atitiks paciento poreikius, sprendimą priima sveikatos priežiūros specialistas kokiu būdu teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugą. 

4.5.5. Išreiškęs pageidavimą gauti NK pacientas apie paslaugos teikimą/neteikimą informuojamas telefono skambučiu ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną nuo kreipimosi dienos: jeigu NK bus teikiama – pacientas informuojamas apie paslaugos teikimo datą ir laiką (prieš NK jam nusiunčiama prisijungimo nuoroda, jei tokia reikalinga suteikiant NK), jeigu NK nebus teikiama – pacientas kviečiamas registruotis konsultacijai įprastine tvarka.

4.5.6. NK suteikiama su pacientu suderintu laiku ir gavus paciento sutikimą gauti nuotolinės konsultacijos paslaugą. Sutikimas nuotolinei konsultacijai laikomas gautu, kai pacientas iš anksto užsiregistruoja ir iš anksto numatytomis nuotolinio ryšio priemonėmis bei suderintu laiku prisijungia prie Nuotolinės konsultacijos. Susipažinti su sutikimo nuostatomis pacientas gali Asmens sveikatos klinikos registratūroje arba Asmens sveikatos klinikos svetainėje www.asklinika.lt

4.5.7. Prieš teikdamas NK paslaugą, Sveikatos priežiūros specialistas identifikuoja pacientą, tuo tikslu užduodamas pacientui ne mažiau kaip 3 klausimus, susijusius su paciento asmens duomenimis (turėdamas abejonių dėl paciento tapatybės, jis gali užduoti pacientui papildomus klausimus).

4.5.8. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie pacientą, paciento sveikatos būklę teisingumą, o ASK atsako už įgyvendinimui tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis ES ir LR teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

4.5.9. Suteikta NK arba atsisakymo suteikti NK paslaugą pacientui priežastis įrašoma paciento medicinos dokumentuose. Pildoma „Asmens sveikatos istorija“ forma Nr. 025/a, arba elektroninė E025 forma. NK paslaugą suteikęs specialistas pildo „Asmens sveikatos istoriją“ papildomai įrašydamas NK naudotas informacines ir ryšių technologijas. Medicininiuose dokumentuose taip pat pažymimas konsultacijos pradžios ir pabaigos laikas, kai suteikiamos psichologinės ir psichoterapinės paslaugos.

4.5.10. Teikiant nuotolinę gydytojo ar sveikatos priežiūros specialisto konsultaciją pacientui gydytojo darbo vietoje gali būti ir (ar) nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungę tie sveikatos priežiūros specialistai, kurie tiesiogiai susiję su nuotolinės gydytojo ar sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos pacientui teikimu. Minėtos paslaugos teikimo metu kitiems asmenims būti gydytojo ar sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ir (ar) nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungti yra draudžiama.

4.5.11. Gydytojai ir kiti specialistai, teikdami nuotolinę gydytojo psichiatro, psichoterapeuto ar psichologo konsultaciją pacientui, tuo pačiu metu negali teikti nuotolinės ar kontaktinės konsultacijos kitam pacientui, specialistui ar gydytojui.

4.5.12. Jeigu suplanuota nuotolinė gydytojo ar sveikatos priežiūros specialisto konsultacija pacientui dėl laikino nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių nesuteikiama, iš naujo nuotolinė konsultacija pacientui organizuojama vadovaujantis Pacientų registravimo nustatyta tvarka.

4.5.13. Nuotolinių konsultacijų metu vaizdo ir (ar) garso įrašymas draudžiamas.

4.5.14. NK paslauga gali būti neteikiama:

4.5.14.1. jei prašoma paslauga nėra NK paslauga;

4.5.14.2 jei  negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

4.5.14.3 jei negalima identifikuoti paciento;

4.5.14.4 jei nėra gautas paciento sutikimas kaip tai numatyta šių Taisyklių 4.5.6. punkte;

4.5.14.5 kai negalima įvertinti paciento būklės be apžiūros.

4.5.15. Pacientas ar jo atstovas nuotolinės konsultacijos metu privalo suteikti visą ir teisingą informaciją, reikalingą gydytojo sprendimui dėl konsultacijos formos (nuotolinės ar kontaktinės) priimti arba svarbią priimant sprendimus nuotolinės konsultacijos metu.

4.5.16. Visi paciento asmens duomenys ir medicinos dokumentai, susiję su įsakyme nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tvarkomi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje.

4.5.17. Nuotolinių konsultacijų metu paciento asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) tvarkomi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

4.5.18. Už padarytas darbo ir etikos klaidas darbuotojai atsako asmeniškai pagal galiojančius LR teisės aktus.

V. SIUNTIMO PAS SPECIALISTUS IR KITAS GYDYMO ĮSTAIGAS TVARKA

5.1. Pacientas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas suderinęs su pacientu), siunčiamas užpildžius siuntimą (forma Nr. 027/a):

  – į stacionarą (ligoninę);

  – specialisto konsultacijai;

  – į kitas gydymo įstaigas;

  – į sanatorijas ir reabilitacinio gydymo įstaigas.

VI. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

6.1.1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

6.1.2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

6.1.3. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros   specialistų elgesį.

    6.2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

6.2.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

6.2.2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.

6.2.3. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

6.2.4. Pacientas turi teisę į kitotos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

6.2.5.Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.

6.3. Teisė į informaciją

6.3.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie VPPC teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją; šią informaciją gauna VPPC registratūrose, gydytojų kabinetuose. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

6.3.2. Pacientas atvykęs į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi į registratūrą pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, registruojasi pirminei, antrinei ar mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti. Gydytojas informuoja jį apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

6.3.3. Ši informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

6.3.4.Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu.

6.4. Teisė nežinoti

6.4.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Šie nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

6.5. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą

6.5.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

6.5.2. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6.6. Teisė skųstis

6.6.1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis šiame įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimotvarkos turinio ir formos reikalavimų.

6.6.2. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

6.6.3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

6.6.4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

6.6.5. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

6.6.6. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

6.6.7. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

6.6.8. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

6.7. Teisė į žalos atlyginimą

6.7.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta šių Taisyklių XI skyriuje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

6.8. Paciento pareigos

6.8.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus  tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

6.8.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

6.8.3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

6.8.4. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

6.8.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

6.8.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

6.8.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

6.8.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visaissveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

6.8.9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

6.8.10. Laiku susimokėti už suteiktas paslaugas.

6.8.11. Įstaigos patalpose nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

6.8.12. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS

BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

7.1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.

7.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.3. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:

7.3.1. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;

7.3.2. apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, – teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;

7.3.3. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybėms institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.

7.4. Informaciją apie pacientą telefonu neteikiama.

VIII. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS

              FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

   8.1. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant (raštiškas prašymas), jo lėšomis (pagal VPPC galiojančius mokamų paslaugų įkainius) VPPC padaro ir išduoda įstaigos patvirtintas paciento medicininių dokumentų kopijas.

8.2. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos daromas nemokamai, jei pacientą gydantis gydytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą.

   8.3. Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai siunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.

IX. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ,

PINIGŲ SAUGOJIMO TVARKA

9. VPPC administracija ir aptarnaujantis personalas už laukiamajame ir gydytojų kabinetuose pacientų paliktų asmeninių daiktų (dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų) saugumą neatsako.

X. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

10.1.  Įstaigos darbuotojai privalo:

10.1.1. Laikytis nustatyto darbo grafiko.

10.1.2. Nepriekaištingai vykdyti savo pareigų instrukcijas.

10.1.3. Laikytis nustatytų higienos normos reikalavimų.

  10.1.4. Tiriant ir gydant pacientus, vadovautis visuotinai pripažintais medicinos mokslo ir praktikos principais bei standartais ir įstaigoje patvirtintomis procedūromis.

10.1.5. Nepažeisti mediko etikos normų.

   10.1.6. Informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, atliekamus tyrimus ir procedūras, bei suteikti informaciją visais klausimais, susijusiais su paciento sveikata savo kompetencijos ribose.

10.1.7. Gerbti pacientą.

10.1.8. Išlaikyti informaciją apie pacientą konfidencialia.

XI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: Vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

11.2. Įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

11.3. Įstaigos vadovas, nagrinėdamas pacientų skundus ir pasiūlymus, privalo:

   11.3.1. išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;

   11.3.2. raštu ar žodžiu pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;

   11.3.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.

11.3.4. pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

XII. DARBŲ SAUGA

12.1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų direktoriaus įsakymų.

12.2. VPPC naudojamas tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

12.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę VPPC vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas.

12.4. VPPC patalpos turi būti švarios, tvarkingos ir saugios.

12.5. VPPC darbuotojams draudžiama rūkyti, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

12.6. Darbo metu VPPC darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus.

12.7. VPPC darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmeninių duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

12.8. VPPC administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

13.2. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro ir jo skyrių informacinėse lentose.

13.3. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus VPPC darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.

Registracija internetu
Registracija telefonu
x
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis www.asklinika.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama www.AllAboutCookies.org . Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.Sutinku